Περιήγηση: Λαχανκά

Υγεία
Όσοι δεν τρώνε φρούτα και λαχανικά κινδυνεύουν περισσότερο να πάθουν έμφραγμα και εγκεφαλικό

Η ανε­παρ­κής κατα­νά­λω­ση φρού­των και λαχα­νι­κών σχε­τί­ζε­ται με ένα μεγά­λο μέρος των θανά­των από εγκε­φα­λι­κό επει­σό­διο ή καρ­δια­κή προ­σβο­λή. Περίπου…