Περιήγηση: Λαϊκή Δημοκρατία της Βόρειας Κορέας

Διεθνή
Η Βόρεια Κορέα «στολίζει» τον Τζο Μπάιντεν: Είναι «υπέργηρος με άνοια» και «αδύναμος» να ασκήσει εξουσία

Οξύ­τα­τη φρα­στι­κή επί­θε­ση ενα­ντί­ον του αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου εξα­πέ­λυ­σε το επί­ση­μο βορειο­κο­ρε­α­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων KCNA χαρα­κτη­ρί­ζο­ντάς τον «υπέρ­γη­ρο» και «αδύ­να­μο», ως…

Διεθνή
Βόρεια Κορέα: Με πυροτεχνήματα και συναυλίες υποδέχθηκαν το 2021 στην Πιονγιάνγκ

Με ένα εντυ­πω­σια­κό σόου πυρο­τε­χνη­μά­των και καλ­λι­τε­χνι­κά δρώ­με­να εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες βορειο­κο­ρε­ά­τες υπο­δέ­χθη­καν το 2021 στην πλα­τεία Κιμ Ιλ-Σουνγκ της Πιονγιάνγκ.…

Διεθνή
Κιμ Γιονγκ Ουν: Δεν επιβεβαιώνονται οι φήμες για «σοβαρό πρόβλημα» της υγείας του

Νοτιο­κο­ρε­ά­τες και κινέ­ζοι αξιω­μα­τού­χοι υπο­βάθ­μι­σαν σήμε­ρα τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που δημο­σιεύ­θη­καν σε διε­θνή μέσα (κυρί­ως των ΗΠΑ και της Ευρώ­πης) σύμφωνα…

Διεθνή
Η Πιονγιάνγκ θα φιλοξενήσει την Διεθνή Συνάντηση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων το 2020

Στην πρω­τεύ­ου­σα της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας της Βόρειας Κορέ­ας θα διε­ξα­χθεί η 22η Διε­θνής Συνά­ντη­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των την ερχό­με­νη χρονιά. …