Περιήγηση: Λαϊκή Συσπείρωη

Επικαιρότητα
Λαϊκή Συσπείρωση Βορείου Αιγαίου: Οξύνονται και χρονίζουν προβλήματα σε Σάμο και Ψαρά

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 24/01/2022 Προς αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Υγεί­ας Κοιν: Περι­φε­ρειάρ­χη, περι­φε­ρεια­κούς συμ­βού­λους ΛΑ.ΣΥ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Διά­θε­ση κάψου­λας για μετα­φο­ρά ασθε­νών με…