Περιήγηση: Λαϊκή Συσπείρωση Βόλου

Επικαιρότητα
Λαϊκή Συσπείρωση Βόλου: Ποιός «θρέφει» τα χυδαία υβριστικά παραληρήματα του Μπέου;

Ως παι­χνί­δι απο­προ­σα­να­το­λι­σμού από την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, χαρα­κτη­ρί­ζουν οι εκλεγ­μέ­νοι δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Βόλου, το «υβρι­στι­κό κρε­σέ­ντο απέ­να­ντι στους κατοί­κους των…