Περιήγηση: Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλονίκης

Επικαιρότητα
Μέρα μεγάλης ντροπής για το Δήμο Θεσσαλονίκης με ευθύνη της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Την απα­ρά­δε­κτη πρό­τα­ση και από­φα­ση της πλειο­ψη­φί­ας του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης, ανή­με­ρα της Μέρας της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών και της…

Κοινωνία
Τραυματισμός παιδιού στη Θεσσαλονίκη: Απόδοση ευθυνών και τις αυστηρότερες των κυρώσεων ζητά η «Λαϊκή Συσπείρωση»

«Ο σοβα­ρός τραυ­μα­τι­σμός ενός παι­διού στη παι­δι­κή χαρά της Νέας Παρα­λί­ας δεν προ­σφέ­ρε­ται για “επι­φα­νεια­κή αντι­πο­λί­τευ­ση”. Επι­βάλ­λει όμως την εξαντλητική…

Επικαιρότητα
Ποιοί θέλουν να ξαναγράψουν την Ιστορία της Θεσσαλονίκης; Ανακοίνωση της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Δημο­σιεύ­μα­τα του τύπου ανα­φέ­ρουν ότι το Σώμα Ελεγ­κτών Δημό­σιας Διοί­κη­σης (με εντο­λή ποιού?) ανέ­λα­βε να εξε­τά­σει αν είναι νόμι­μη η…

Επικαιρότητα
«Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλονίκης»: Όχι στην παραχώρηση της πλατείας Ελευθερίας σε ιδιώτες και πάρκινγκ

Την παρά­τα­ση της παρα­χώ­ρη­σης της πλα­τεί­ας Ελευ­θε­ρί­ας για ελεγ­χό­με­νη στάθ­μευ­ση σε ιδιω­τι­κή εται­ρεία απο­φά­σι­σε η διοί­κη­ση Ζέρ­βα στον Δήμο Θεσσαλονίκης…

Επικαιρότητα
Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλονίκης: Κατέθεσε ψήφισμα ενάντια στην εξαίρεση της πόλης από το άνοιγμα του λιανεμπορίου

Πρό­τα­ση ψηφί­σμα­τος για την εξαί­ρε­ση της Θεσ­σα­λο­νί­κης (μαζί με την Κοζά­νη και την Αχα­ΐα) από το άνοιγ­μα του λια­νε­μπο­ρί­ου, κατέθεσε…

Επικαιρότητα
Δήμος Θεσσαλονίκης: Δεν έχει τέλος ο κατήφορος της διοίκησης Ζέρβα και των ακροδεξιών συνεργατών της

Τη διοί­κη­ση Ζέρ­βα του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης που σε αγα­στή συνερ­γα­σία με την ακρο­δε­ξιά και υπε­ρα­σπι­στές της Χρυ­σής Αυγής αρνή­θη­κε την…

Πολιτική
Σκάνδαλο στο Δήμο Θεσσαλονίκης με «γαλάζια» στελέχη που παρέκαμψαν τη σειρά εμβολιασμού

Νέες σοβα­ρές καταγ­γε­λί­ες για παρα­βί­α­ση της σει­ράς προ­τε­ραιό­τη­τας του εμβο­λια­σμού είδαν το φως της δημο­σιό­τη­τας, προ­κα­λώ­ντας εισαγ­γε­λι­κή παρέμ­βα­ση και καρατομήσεις…

Επικαιρότητα
Δήμος Θεσσαλονίκης: Ζέρβας, ΝΔ, ακροδεξιοί επικρότησαν τις συλλήψεις των φοιτητών…

Η διοί­κη­ση Ζέρ­βα ξεπέ­ρα­σε κάθε όριο, καταγ­γέλ­λει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Θεσ­σα­λο­νί­κης καθώς χθες, στη συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, αρνή­θη­κε ‑έστω-…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Η δημοτική αρχή Ζέρβα πέταξε στα σκουπίδια την κραυγή αγωνίας υγειονομικών και λαού (VIDEO)

Στα σκου­πί­δια πέτα­ξε η διοί­κη­ση του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης την κραυ­γή αγω­νιάς υγειο­νο­μι­κών και λαού, όπως αυτή μετα­φέρ­θη­κε με ψήφι­σμα της…