Περιήγηση: Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμαριάς

Κοινωνία
Καλαμαριά: Το πρώην στρατόπεδο ΚΟΔΡΑ ανήκει στο λαό — ΌΧΙ στην παραχώρησή του σε ιδιώτες

Με σύν­θη­μα «Το πρώ­ην στρα­τό­πε­δο ΚΟΔΡΑ ανή­κει στο λαό. Καμία σκέ­ψη για παρα­χώ­ρη­ση του στα ιδιω­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα», συνε­χί­ζο­νται οι παρεμ­βά­σεις εξορμήσεις…

Κοινωνία
Καλαμαριά: Η παραλία Αρετσούς ανήκει στον λαό της πόλης — Οι θέσεις του ΚΚΕ και της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Η παρα­λία Αρε­τσούς ανή­κει στον λαό της Καλα­μα­ριάς, τονί­ζει η ΤΟ Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΚΚΕ, καταγ­γέλ­λο­ντας τις ευθύ­νες της δημο­τι­κής αρχής…

Κοινωνία
Ανεπιθύμητοι οι νεοναζί φασίστες στην Καλαμαριά — Πρόταση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο δημοτικό συμβούλιο

Την από­φα­ση να μη διευ­κο­λύ­νει με κανέ­ναν τρό­πο την φιέ­στα που οργα­νώ­νει η φασι­στι­κή οργά­νω­ση «Ιερός Λόχος 2012» την Κυριακή…