Περιήγηση: Λαϊκή Συσπείρωση Μαραθώνα

Επικαιρότητα
Πρόταση για άμεσα μέτρα ανακούφισης των πυρόπληκτων κατέθεσε η Λαϊκή Συσπείρωση Μαραθώνα

Πρό­τα­ση για να παρ­θούν άμε­σα μέτρα ανα­κού­φι­σης των πυρό­πλη­κτων, κατέ­θε­σε στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο Μαρα­θώ­να, που συνε­δρί­α­σε το από­γευ­μα της Παρασκευής…