Περιήγηση: Λαϊκή Συσπείρωση Μυτιλήνης

Ανακοινώσεις
Γκεμπελίστικη διαστρέβλωση της πραγματικότητας σχετικά με την ψηφοφορία για τα hot spots (Ανακοίνωση Λαϊκής Συσπείρωσης Μυτιλήνης)

«Βάναυ­ση δια­στρέ­βλω­ση της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας επι­χει­ρούν να κάνουν διά­φο­ροι γκε­μπε­λί­σκοι για τα όσα έλα­βαν χώρα στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο Μυτι­λή­νης τη Δευτέρα…