Περιήγηση: Λαϊκή Συσπείρωση Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας

Ανακοινώσεις
Λαϊκή Συσπείρωση Ν. Φιλαδέλφειας‑Ν. Χαλκηδόνας: Εικόνες ντροπής στο πλημμυρισμένο σχολείο με ευθύνη κυβέρνησης και δήμου

Εικό­νες ντρο­πής χαρα­κτη­ρί­ζει τις εικό­νες από το σχο­λι­κό συγκρό­τη­μα στη Ν. Φιλα­δέλ­φεια που πλημ­μύ­ρι­σε λίγη  ώρα, αφό­του ξεκί­νη­σε η -…