Περιήγηση: Λαϊκή Συσπείρωση Πεντέλης

Κοινωνία
Προστασία εν μέσω πανδημίας (Επιστολή Λαϊκής Συσπείρωσης Πεντέλης στον δήμαρχο)

Προς: Δήμαρ­χο Πεντέ­λης κα. Κεχα­γιά Δήμη­τρα, Υπεύ­θυ­νο Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Δήμου Πέντέ­λης , κο. Ξαν­θά­κο Ιωάν­νη Κοι­νο­ποί­η­ση: Δημο­τι­κούς Συμ­βού­λους, Τοπι­κούς Συμβούλους…