Περιήγηση: λαϊκή τέχνη

Λαογραφία
Ο ανώνυμος λαός και η ταυτότητα μιας τέχνης

Γρά­φει ο Γεώρ­γιος Μαγιά­κης // Μου­σι­κές δίχως συν­θέ­τες, λόγια δίχως στι­χουρ­γούς, πίνα­κες και αγιο­γρα­φί­ες ανυ­πό­γρα­φες, υφα­ντά και ενδύ­μα­τα χωρίς ταμπέ­λες. Παρα­δο­σια­κό τραγούδι,…