Περιήγηση: Λαϊκό Πανεπιστήμιο

Εκδηλώσεις
Μια βραδιά για τον Τάσο Λειβαδίτη από το Λαϊκό Πανεπιστήμιο

Το Λαϊ­κό Πανε­πι­στή­μιο Αγ. Δημη­τρί­ου & Νοτί­ων Προ­α­στί­ων, στα πλαί­σια των πολι­τι­στι­κών και μορ­φω­τι­κών δρα­στη­ριο­τή­των του, διορ­γα­νώ­νει μου­σι­κο-φιλο­λο­γι­κή φιλει­ρη­νι­κή βραδιά,…