Περιήγηση: Λαύριο Μουσείο Μεταλλουργίας

Πολιτισμός
 Προχωρά η δημιουργία του Μουσείου Μεταλλουργίας στο Λαύριο

Προ­γραμ­μα­τι­κή σύμ­βα­ση ανα­μέ­νε­ται να υπο­γρα­φεί τις επό­με­νες εβδο­μά­δες ανά­με­σα στο Εθνι­κό Μετσό­βιο Πολυ­τε­χνείο, το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού και την Περι­φέ­ρεια Αττικής…