Περιήγηση: Λετονία

Ατέχνως
Λετονία: Παραιτήθηκε η υπουργός Εσωτερικών επειδή δεν απέτρεψε εκδηλώσεις μνήμης για την Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη!

Ο λυσ­σα­σμέ­νος αντι­κομ­μου­νι­σμός και η αντι­σο­βιε­τι­κή υστε­ρία στις χώρες της Βαλ­τι­κής συνέ­χι­ζε­ται με αμεί­ω­τους ρυθ­μούς. Τους τελευ­ταί­ους μήνες, μάλι­στα, με…

Διεθνή
Το ΝΑΤΟ υμνεί τους συνεργάτες των Ναζί στη Βαλτική

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Ο αντι­κομ­μου­νι­σμός και η παρα­χά­ρα­ξη της Ιστο­ρί­ας υπήρ­ξαν ανέ­κα­θεν εργα­λεία προ­ώ­θη­σης των ευρω­α­τλα­ντι­κών γεω­πο­λι­τι­κών σχε­δί­ων. Σε ένα νέο…