Περιήγηση: Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος

Επικαιρότητα
Παρέμβαση του ΚΚΕ στην Πρεσβεία της Βενεζουέλας για την αντικομμουνιστική επίθεση στο Κομμουνιστικό Κόμμα (PCV)

Αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής τον Λευ­τέ­ρη Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νο, ευρω­βου­λευ­τή του ΚΚΕ, και τον Άρη Ευαγ­γε­λί­δη, μέλος του Τμήματος…

Πολιτική
ΕΟ ΚΚΕ για ανεμογεννήτριες στο Βέρμιο: «Η Κομισιόν καλεί σε επιτάχυνση του “εγκλήματος”, ενώ υποδύεται την… απληροφόρητη»

«Απο­κα­λυ­πτι­κή για το ρόλο της ίδιας ήταν η απά­ντη­ση που έδω­σε η Κομι­σιόν στην ερώ­τη­ση της Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΚΚΕ: Διαμαρτυρία στην πρεσβεία της Πολωνίας για την κλιμάκωση του αντικομμουνισμού (VIDEO)

Διά­βη­μα στην πρε­σβεία της Πολω­νί­ας στην Αθή­να πραγ­μα­το­ποί­η­σε το πρωί της Παρα­σκευ­ής αντι­προ­σω­πεία του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Κροκοδείλια τα δάκρυα για το “ελάχιστο εισόδημα” (Λευτέρης Νικολάου — Αλαβάνος)

Στη συζή­τη­ση σχε­τι­κά με το «ελά­χι­στο εισό­δη­μα» στην ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στο Στρα­σβούρ­γο, παρε­νέ­βη η ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του ΚΚΕ Στην…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Λ. Νικολάου-Αλαβάνος (ΚΚΕ): Υπόλογη για το έγκλημα στα Τέμπη η πολιτική όλων των κυβερνήσεων και της ΕΕ (VIDEO)

Οι αιτί­ες του προ­δια­γε­γραμ­μέ­νου εγκλή­μα­τος στα Τέμπη είναι γνω­στές και είναι η πολι­τι­κή της ΕΕ για την απε­λευ­θέ­ρω­ση των σιδηροδρόμων…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΚΚΕ: Η σουηδική Προεδρία διευρύνει και επιταχύνει την αντιλαϊκή στρατηγική ΕΕ και κυβερνήσεων

Παρέμ­βα­ση στη συζή­τη­ση για την «παρου­σί­α­ση του προ­γράμ­μα­τος δρα­στη­ριο­τή­των της σου­η­δι­κής Προ­ε­δρί­ας» πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ στην Ολομέλεια…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΑΒΑΝΟΣ: Στα αντιλαϊκά μέτρα που πήρε η κυβέρνηση της ΝΔ είχε καλύτερο «χορηγό» τον ΣΥΡΙΖΑ

Στα αντι­λαϊ­κά μέτρα που πήρε η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ είχε καλύ­τε­ρο «χορη­γό» τον ΣΥΡΙΖΑ, τόνι­σε ο Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου Αλα­βά­νος, ευρωβουλευτής…