Περιήγηση: Λευτέρης Πετρούνιας

Αθλητικά
Στήριξη των αθλητών και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων ζητά ο Λευτέρης Πετρούνιας

Μήνυ­μα στην πολι­τεία ζητώ­ντας να στη­ρι­χθούν οι αθλη­τές και να συντη­ρη­θούν οι αθλη­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις έστει­λε ο χρυ­σός Ολυ­μπιο­νί­κης και πολυνίκης…

Αθλητικά
Δ. Κουτσούμπας προς Λ. Πετρούνια: Ο τρίτος συνεχόμενος παγκόσμιος τίτλος σου σε καθιστά ένα θρύλο της ενόργανης γυμναστικής

«Πολ­λά συγ­χα­ρη­τή­ρια για τον τρί­το συνε­χό­με­νο παγκό­σμιο τίτλο σου, που σε καθι­στά ένα θρύ­λο της ενόρ­γα­νης γυμνα­στι­κής. Η επι­τυ­χία σου…