Περιήγηση: Λεωνίδας Βελιαρούτης

Πολιτισμός
Έφυγε πλήρης ημερών ο παιδαγωγός, συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας Λεωνίδας Βελιαρούτης (1916–2020)

Γρά­φει ο Λεό­ντιος Πετμε­ζάς // Ιστο­ρι­κός τέχνης, επι­με­λη­τής εκθέ­σε­ων ‚λογο­τέ­χνης. Ο φωτι­σμέ­νος δάσκα­λος της Ηλιού­πο­λης και της Λήμνου όπως τον…