Περιήγηση: Λεωνίδας Στολτίδης

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ερώτηση στη Βουλή για την επικίνδυνη κατάσταση στην πυροπροστασία της Θεσσαλονίκης

Ερώ­τη­ση προς τους υπουρ­γούς Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Εσω­τε­ρι­κών, Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών και Οικο­νο­μι­κών, σχε­τι­κά με την, όπως αναφέρει,…

Κοινωνία
Λ. Στολτίδης (ΚΚΕ): Να προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό στο «Θεαγένειο» Νοσοκομείο

Τις μεγά­λες ελλεί­ψεις προ­σω­πι­κού στο «Θεα­γέ­νειο» αντι­καρ­κι­νι­κό Νοσο­κο­μείο Θεσ­σα­λο­νί­κης ανά­δει­ξε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Λεω­νί­δας Στολ­τί­δης, με Ερώ­τη­ση που συζητήθηκε…

Επικαιρότητα
ΤΩΡΑ: Συγκέντρωση στο σημείο της φασιστικής επίθεσης — Μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά

Αμε­ση απά­ντη­ση στα φασι­στοει­δή με συγκέ­ντρω­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται αυτή την ώρα στο σημείο της δολο­φο­νι­κής επί­θε­σης. Δια­βά­ζο­ντας σχε­τι­κό ψήφι­σμα κατα­δί­κης των…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ερώτηση για την επαγγελματική απορρόφηση αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας

Ερώ­τη­ση προς τους υπουρ­γούς Εσω­τε­ρι­κών και Παι­δεί­ας σχε­τι­κά με τα προ­βλή­μα­τα επαγ­γελ­μα­τι­κής απορ­ρό­φη­σης που αντι­με­τω­πί­ζουν οι από­φοι­τοι Τμη­μά­των Αρχειονομίας -…

Επικαιρότητα
Ομίλος ΟΤΕ: Με τρομοκρατία, αυταρχισμό και συλλήψεις απαντά η εργοδοσία στην απεργία εργαζόμενων

Τρο­μο­κρα­τία, αυταρ­χι­σμό και τις συλ­λή­ψεις επι­στρα­τεύ­ει η εργο­δο­σία του Ομί­λου ΟΤΕ ενά­ντια στην απερ­γία των εργα­ζο­μέ­νων. Με ισχυ­ρές αστυ­νο­μι­κές δυνάμεις…

Επικαιρότητα
Μετρό Θεσσαλονίκης: Η «πολιτική βούληση» σταματά όπου ξεκινούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα

Ειδι­κή συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης για το Μετρό της πόλης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χτες με την παρου­σία εκπρο­σώ­πων της κυβέρ­νη­σης, της «Αττι­κό Μετρό», βου­λευ­τών, Τοπικής…

Πολιτική
Γκεμπελισμοί κατά βουλευτή του ΚΚΕ από την πλειοψηφία του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Με μια γκε­μπε­λι­κού τύπου δημο­σί­ευ­ση στην ιστο­σε­λί­δα kentroaristera, η πλειο­ψη­φία του Εργα­τι­κού Κέντρου Θεσ­σα­λο­νί­κης επι­χεί­ρη­σε να συκο­φα­ντή­σει και να στοχοποιήσει…