Περιήγηση: Λεωνίδας Χατζηπροδρομίδης

Επικαιρότητα
Πέθανε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Λεωνίδας Χατζηπροδρομίδης

Έφυ­γε ο δημο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας Λεω­νί­δας Χατζη­προ­δρο­μί­δης Ο Λεω­νί­δας Χατζη­προ­δρο­μί­δης γεν­νή­θη­κε το 1942 στα Κύρια Δρά­μας, σπού­δα­σε κοι­νω­νιο­λο­γία και αποφοίτησε…