Περιήγηση: Λεωφόρος Ποσειδώνος

Επικαιρότητα
«Μπάλλος»: Λεωφορείο βούλιαξε στην Ποσειδώνος — Το «επιτελικό κράτος»… θριαμβεύει

Απί­στευ­τες, ντρο­πια­στι­κές εικό­νες έχει δημιουρ­γή­σει η πλή­ρης απο­τυ­χία του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού να αντα­πο­κρι­θεί στην κακο­και­ρία. Λεω­φο­ρείο που εκτε­λού­σε το δρομολόγιο…