Περιήγηση: Λιβύη

Διεθνή
«Χοντρή» κονόμα της Γερμανίας από πωλήσεις όπλων σε χώρες που εμπλέκονται στις συγκρούσεις σε Λιβύη και Υεμένη

Η γερ­μα­νι­κή κυβέρ­νη­ση ενέ­κρι­νε το 2020 εξα­γω­γές όπλων και στρα­τιω­τι­κού εξο­πλι­σμού αξί­ας μεγα­λύ­τε­ρης του ενός δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ου ευρώ σε χώρες που…

Διεθνή
Ολοκληρώθηκε το παζάρι — Διάσκεψη Βερολίνου: Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και τήρησης του εμπάργκο όπλων

Μετά από πέντε ώρες δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων και πολ­λών διερ­γα­σιών που προη­γή­θη­καν οι θύτες του λαού της Λιβύ­ης βρή­καν στο Βερο­λί­νο ένα…