Περιήγηση: Λιθουανία

Διεθνή
Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Μινσκ — Υπό κράτηση αντιπολιτευόμενος Λευκορώσος blogger

Σε ανα­γκα­στι­κή προ­σγεί­ω­ση στο Μινσκ, με δια­τα­γή της κυβέρ­νη­σης της Λευ­κο­ρω­σί­ας, προ­χώ­ρη­σε αερο­σκά­φος «Ryanair» που πραγ­μα­το­ποιού­σε πτή­ση από την Αθή­να προς το…

Επικαιρότητα
Κοζάνη: Εστειλαν μαθητές σε κατασκήνωση χρηματοδοτούμενη από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λιθουανία!

Απλώ­νε­ται συνε­χώς το «δίχτυ» των παρεμ­βά­σε­ων πρε­σβειών ιμπε­ρια­λι­στι­κών δυνά­με­ων στους μαθη­τές και τα σχο­λεία της χώρας. Η Περι­φε­ρεια­κή Διεύ­θυν­ση Εκπαίδευσης…

Αθλητικά
Μουντομπάσκετ — Τα αποτελέσματα 3/9: Τρόμαξαν οι ΗΠΑ, νίκησε και η Τσεχία, ηττήθηκε η Γερμανία

Μου­ντο­μπά­σκετ: Ενδια­φέ­ρου­σα ημέ­ρα με αγώ­νες που κρί­θη­καν στα τελευ­ταία δευ­τε­ρό­λε­πτα. Εύκο­λη νίκη και πρό­κρι­ση για τη Λιθουα­νία Στη Β΄ φάση…

Αθλητικά
Μουντομπάσκετ — Κυριακή 1/9: Ζορίστηκε η Γαλλία στο ντέρμπι, εύκολα τα υπόλοιπα φαβορί — Όλα τα αποτελέσματα

Μου­ντο­μπά­σκετ: Ζορί­στη­κε η Γαλ­λία να νική­σει τη Γερ­μα­νία, εύκο­λα τα υπό­λοι­πα φαβο­ρί πήραν τη νίκη επί των αντι­πά­λων τους Άνε­τα οι…

Ματιές στην Επικαιρότητα
«Φωνή» της ΕΕ καλεί την Amazon να σταματήσει την πώληση προϊόντων που φέρουν το σφυροδρέπανο

Ο Λιθουα­νός ΥΠΕΞ κάλε­σε την εται­ρεία ηλε­κτρο­νι­κού εμπο­ρί­ου «Amazon» να στα­μα­τή­σει την πώλη­ση προ­ϊ­ό­ντων που φέρουν το σφυ­ρο­δρέ­πα­νο, επει­δή «προ­σβάλ­λει…