Περιήγηση: Λιμάνι Αλεξανδρούπολης

Επικαιρότητα
Αλεξανδρούπολη: Αιφνιδιαστική κινητοποίηση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στο λιμάνι κατά των ΝΑΤΟικών δυνάμεων (VIDEO)

Με μια αιφ­νι­δια­στι­κή κινη­το­ποί­η­ση που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν νωρί­τε­ρα, οι δυνά­μεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, στο Λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, δια­μή­νυ­σαν την…

Επικαιρότητα
Αλεξανδρούπολη: Μέλη του ΚΚΕ έστησαν μπλόκο σε αμαξοστοιχία με αμερικανοΝΑΤΟικό στρατιωτικό υλικό

Μπλό­κο σε αμα­ξο­στοι­χία, που μετα­φέ­ρει αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κό στρα­τιω­τι­κό υλι­κό και οχή­μα­τα μάχης, έστη­σαν μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, στην έξοδο…

Επικαιρότητα
Εργαζόμενοι ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αρνούνται να «βάλουν πλάτη» στη μεταφορά ΝΑΤΟικών αρμάτων

«Πιέ­σεις» από τη διοί­κη­ση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ — Εργα­τι­κά σωμα­τεία Θεσ­σα­λο­νί­κης: Καμία εμπλο­κή του ελλη­νι­κού σιδη­ρό­δρο­μου στη μετα­φο­ρά πολε­μι­κού υλι­κού Η…