Περιήγηση: λογοκρισία

Κοινωνία
Το Facebook έριξε τη σελίδα «Τρία Κόκκινα Γράμματα» για τις αντιφασιστικές και αντιιμπεριαλιστικές του αναρτήσεις

Το facebook «έρι­ξε» την πολυ­πλη­θή σελίδα«Τρία Κόκ­κι­να Γράμ­μα­τα» (πλέ­ον των 21 χιλιά­δων ακο­λού­θων) εξαι­τί­ας των αντι­φα­σι­στι­κών και αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κών του αναρτήσεων.…