Περιήγηση: Λονδίνο

Επικαιρότητα
Λονδίνο: Επεισόδιο σεξουαλικής παρενόχλησης στην ουρά για το λαϊκό προσκυνημα στην Ελισάβετ

Δύο γυναί­κες φέρε­ται να έπε­σαν θύμα­τα σεξουα­λι­κής παρε­νό­χλη­σης κατά την διάρ­κεια της ανα­μο­νής τους στην ουρά για να απο­τί­σουν φόρο…

Διεθνή
Λονδίνο: Παρέμβαση μελών της κομμουνιστικής νεολαίας σε διεθνή έκθεση όπλων

Μια δυσά­ρε­στη έκπλη­ξη περί­με­νε τους διορ­γα­νω­τές και επι­σκέ­πτες της διε­θνούς έκθε­σης οπλι­κών συστη­μά­των στο Λον­δί­νο, όταν ακτι­βι­στές και μέλη της…

Διεθνή
Λονδίνο: Διαμαρτυρία ακροδεξιών για τη… βεβήλωση του αγάλματος του Τσώρτσιλ

Μερι­κές δεκά­δες μέλη ακρο­δε­ξιών και φασι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων μαζεύ­τη­καν σήμε­ρα στην Parliament Square (Πλα­τεία Κοι­νο­βου­λί­ου) στο Λον­δί­νο. Ο λόγος; Να… προστατεύσουν…

Διεθνή
Βρετανία: προαναγγελία για «ουσιαστικές αλλαγές» στο «αντιτρομοκρατικό σύστημα» μετά την επίθεση στο Λονδίνο

Δεν θεω­ρεί­ται ότι απει­λεί­ται η ζωή του 40χρονου που τραυ­μα­τί­στη­κε στην επί­θε­ση στο Στρί­θαμ, στο νότιο Λον­δί­νο, ο οποί­ος διακομίστηκε…

Διεθνή
Λονδίνο — Guaidó Go Home: Διαδηλωτές αποδοκίμασαν τον πραξικοπηματία της Βενεζουέλας Χουάν Γκουαϊδό

Μπο­ρεί οι ηγέ­τες της Ε.Ε, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του Έλλη­να πρω­θυ­πουρ­γού, να υπο­δέ­χθη­καν με θέρ­μη τον ακρο­δε­ξιό πρα­ξι­κο­πη­μα­τία της Βενε­ζου­έ­λας Χουάν Γκουαϊδό…

Σκίτσα
Εγκλήματα μίσους

Η απο­τρό­παιη επί­θε­ση σε μια αερο­συ­νο­δό και την κοπέ­λα της σε ένα λεω­φο­ρείο του Λον­δί­νου επει­δή αρνή­θη­καν να φιλη­θούν έχει καταγραφεί…