Περιήγηση: Λουκία Κωνσταντίνου

Διεθνή
Δεύτερη Διεθνής Διάσκεψη «Με όλους και για το καλό όλων» στο Συνεδριακό Κέντρο της Αβάνας, στις 25–28 Γενάρη 2016

Επι­μέ­λεια — Μετά­φρα­ση: Λου­κία Κων­στα­ντί­νου, Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς // Αβά­να, Κού­βα Το Πρό­γραμ­μα Διε­θνούς Αλλη­λεγ­γύ­ης Χοσέ Μαρ­τί προ­σκα­λεί στην 2η Διεθνή…

Διεθνή
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΚΟΥΒΑΣ (UJC): «Το κύριο καθήκον μας είναι να διαμορφώνουμε επαναστάτες»

Συνέ­ντευ­ξη-συζή­τη­ση με την τοπι­κή Επι­τρο­πή Βάσης  στο Διε­θνές Κάμπινγκ «Χού­λιο Αντό­νιο Μέγια» (CIJAM) Επι­μέ­λεια — Παρου­σί­α­ση: Λου­κία Κων­στα­ντί­νου // Κάθε…