Περιήγηση: Λυδία Κονιόρδου

Ματιές στην Επικαιρότητα
Στα άλλα νέα της ημέρας, η Λυδία Κονιόρδου πρόεδρος του ΚΠΙΣΝ

Πρό­ε­δρος του ΔΣ του Κέντρου Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος (ΚΠΙΣΝ)  διο­ρί­στη­κε η μέχρι πρό­τι­νος υπουρ­γός Πολι­τι­σμού Λυδία Κονιόρ­δου. Τους μεγα­λο­σχή­μο­νες φιλάνθρωπους(!)…

Πολιτισμός
Ψηφίστηκε το ν/σ για τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών

Εγκρί­θη­κε κατά πλειο­ψη­φία από την Επι­τρο­πή Μορ­φω­τι­κών Υπο­θέ­σε­ων το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού για τα πνευ­μα­τι­κά δικαιώ­μα­τα στη…