Περιήγηση: Μάρκος Γεωργιλάκης

Εικαστικές Τέχνες
Συνέντευξη με τον γλύπτη Μάρκο Γεωργιλάκη, βραβευθέντα στον καλλιτεχνικό διαγωνισμό του ΚΚΕ για τη φιλοτέχνηση Μνημείου στη Μακρόνησο

Επι­σκε­φτή­κα­με το εργα­στή­ριο του γλύ­πτη Μάρ­κου Γεωρ­γι­λά­κη, ο οποί­ος συμ­με­τεί­χε στον Καλ­λι­τε­χνι­κό Δια­γω­νι­σμό του ΚΚΕ για τη φιλο­τέ­χνη­ση Μνη­μεί­ων για…

Εικαστικές Τέχνες
Εγκαίνια της έκθεσης μακετών του διαγωνισμού μνημείων σε Μακρόνησο και Γυάρο

Ρεπορ­τάζ — Φωτο­γρα­φί­ες Στέ­λιος Κανά­κης // Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν χθες 14/1/19, στον χώρο της Παλαιάς Βιβλιο­θή­κης της Ανω­τά­της Σχο­λής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)…