Περιήγηση: Μάτι Ιούλιος 2018

Επικαιρότητα
Αποκαλύψεις «Καθημερινής» για την τραγωδία στο Μάτι: Καυγάς μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ

Νέος καυ­γάς μετα­ξύ κυβέρ­νη­σης και ΣΥΡΙΖΑ ξέσπα­σε με αφορ­μή απο­κα­λύ­ψεις της εφη­με­ρί­δας «Καθη­με­ρι­νή» για την τρα­γω­δία στο Μάτι. Σύμ­φω­να με…

Επιστήμη
Χαμηλός αλλά όχι αμελητέος ο κίνδυνος από την τοξικότητα του περιβάλλοντος στο Μάτι

Εν μέρει καθη­συ­χα­στι­κά, αλλά και με στοι­χεία που υπο­δει­κνύ­ουν την ανα­γκαιό­τη­τα άμε­σων παρεμ­βά­σε­ων απο­μά­κρυν­σης του αμιά­ντου, είναι τα συμπε­ρά­σμα­τα μελέτης…