Περιήγηση: Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Κοινωνία
Πρωτομαγιά: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αύριο Δευτέρα 1 Μαΐου

Μαζι­κές οι απερ­γί­ες και οι δια­δη­λώ­σεις και τη φετι­νή Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά, καθώς εκα­το­ντά­δες συν­δι­κά­τα συμ­με­τέ­χουν στον εορ­τα­σμό της. Δεμέ­να θα…

Κοινωνία
Μεγάλο Σάββατο: Πώς θα λειτουργήσουν Βαρβάκειος, σούπερ μάρκετ, καταστήματα και μέσα μαζικής μεταφοράς

Ανοι­χτή σήμε­ρα η αγο­ρά για τα ψώνια της τελευ­ταί­ας στιγ­μής για να συμπλη­ρω­θούν τα απα­ραί­τη­τα για το πασχα­λι­νό τρα­πέ­ζι καθώς…

Κοινωνία
Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια

Αλλα­γές θα υπάρ­ξουν στα δρο­μο­λό­για των μέσων μαζι­κής μετα­φο­ράς της Αθή­νας, όπως κάθε χρό­νο, τις μέρες των Χρι­στου­γέν­νων, Πρω­το­χρο­νιάς και…

Κοινωνία
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Με 24ωρη απεργία απαντούν οι εργαζόμενοι στην ποινικοποίηση των απεργιακών τους κινητοποιήσεων

Με 24ωρη απερ­γία απα­ντούν οι εργα­ζό­με­νοι των αστι­κών συγκοι­νω­νιών της Αθή­νας στην κατά­πτυ­στη προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης να ποι­νι­κο­ποι­ή­σει το απεργιακό…

Επικαιρότητα
24ωρη απεργία αύριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς-Χειρόφρενο σε λεωφορεία τρόλεϊ, τραμ και μετρό

Στην αυρια­νή 24ωρη απερ­γία που προ­κή­ρυ­ξε το Εργα­τι­κό Κέντρο Αθή­νας συμ­με­τέ­χουν και οι εργα­ζό­με­νοι στα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, ενό­ψει της…

Επικαιρότητα
Πώς θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς από σήμερα Μεγάλη Παρασκευή έως και Δευτέρα του Πάσχα

Με ειδι­κό πρό­γραμ­μα, αραιά δρο­μο­λό­για, θα λει­τουρ­γή­σουν από σήμε­ρα Μεγά­λη Παρα­σκευή έως και τη Δευ­τέ­ρα του Πάσχα τα Μέσα Μαζικής…