Περιήγηση: Μέση Ανατολή

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Να τερματιστεί η σφαγή στη Γάζα – Αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό!

Τον τερ­μα­τι­σμό της Ισραη­λι­νής σφα­γής και κατο­χής στην Λωρί­δα της Γάζας ζητά σε ανα­κοί­νω­σή του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και…

Ανακοινώσεις
Κοινή ανακοίνωση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων για την εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Σε κοι­νή ανα­κοί­νω­σή τους 42 Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα, μέχρι στιγ­μής, κατα­δι­κά­ζουν την εγκλη­μα­τι­κή επί­θε­ση των ΗΠΑ στη Μέση Ανα­το­λή. Ανα­λυ­τι­κά, στην ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρε­ται: «Τα…

Διεθνή
Κομμουνιστικά Κόμματα των ΗΠΑ και του Καναδά καταδικάζουν την πολιτική Τραμπ κατά του Ιράν

Την αμε­ρι­κα­νι­κή αερο­πο­ρι­κή επί­θε­ση στη Βαγδά­τη και την όξυν­ση της ιμπε­ρια­λι­στι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας ενά­ντια στο Ιράν εκφρά­ζουν σε ανα­κοι­νώ­σεις τους Κομμουνιστικά…

Ανακοινώσεις
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης: «Εξαιρετικά επικίνδυνη κλιμάκωση» η αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράκ

Την κατη­γο­ρη­μα­τι­κή του κατα­δί­κη για την αερο­πο­ρι­κή επί­θε­ση των ΗΠΑ στο Ιράκ, που προ­κά­λε­σε το θάνα­το του Ιρα­νού στρα­τη­γού Κασέμ…