Περιήγηση: Μέτρα προστασίας από φυσικές καταστροφές

Κοινωνία
Μόνο ο Λαός!

1. Σύμ­φω­να με τα επί­ση­μα στοι­χεία, τα τελευ­ταία δέκα χρό­νια ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΣΤΑΧΤΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 10 ΕΚΑΤ. ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ γης…

Επικαιρότητα
Μεγάλη αγωνιστική συγκέντρωση στο Σύνταγμα το Σάββατο 29 Γενάρη — Αμεσα μέτρα και έργα προστασίας του λαού

Σε μεγά­λη αγω­νι­στι­κή συγκέ­ντρω­ση το Σάβ­βα­το 29 Γενά­ρη, στις 11.30 π.μ., στο Σύνταγ­μα, καλούν συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις που δρουν στην Αττική,…