Περιήγηση: Μήδεια

Ατέχνως
Κυβέρνηση: Κάνει πως δεν γνωρίζει τον ένοχο που χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μέσα στην κακοκαιρία

Την «ενό­χλη­σή» του για το «πινγκ πονγκ» των ευθυ­νών, στο οποίο επι­δό­θη­καν οι αρμό­διοι, με αφορ­μή τα τερά­στια προ­βλή­μα­τα στην…

Προτεινόμενο
Κακοκαιρία Μήδεια: Τρεις μέρες χωρίς ρεύμα δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά! — Το μεγαλείο της «απελευθέρωσης»

Χωρίς ρεύ­μα για τρεις μέρες παρα­μέ­νουν δεκά­δες χιλιά­δες σπί­τια, ως απο­τέ­λε­σμα όχι των «ακραί­ων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων», αλλά λόγω της κατάρρευσης…

Κοινωνία
Γαλάτσι: Ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε περιμένοντας το ασθενοφόρο που δεν μπορούσε να προσεγγίσει το σπίτι της

Με δρα­μα­τι­κό τρό­πο ανα­δει­κνύ­ε­ται η έλλει­ψη σχε­δια­σμού και υπο­δο­μών πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας. Στους τρεις νεκρούς σε Εύβοια και Κρή­τη, ήρθαν να…