Περιήγηση: Μαγνησία

Κοινωνία
Μαγνησία: Εικόνες αποκάλυψης στην Αγριά – Τεράστιες οι καταστροφές από τόνους λάσπης (ΦΩΤΟ)

Εικό­νες απο­κά­λυ­ψης στην Αγριά. Από την Τετάρ­τη η κακο­και­ρία πλημ­μύ­ρι­σε όλο το χωριό, με απο­τέ­λε­σμα σπί­τια και επι­χει­ρή­σεις να πλημμυρίσουν,…

Πολιτική
Επικοινωνία του Θ. Παφίλη με τον Β. Κικίλια: Να κινητοποιηθεί άμεσα ο κρατικός μηχανισμός για τους εγκλωβισμένους στη Θεσσαλία

Ο Θανά­σης Παφί­λης, Κοι­νο­βου­λευ­τι­κός Εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, επι­κοι­νώ­νη­σε τηλε­φω­νι­κά με τον Βασί­λη Κικί­λια, υπουρ­γό Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, σχε­τι­κά με την τραγική…

Κοινωνία
Σαρώνει η κακοκαιρία Daniel: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Καρδίτσα και Φάρσαλα – Μηνύματα του 112 και στην Αττική

Μηνύ­μα­τα του 112 εστά­λη­σαν στους κατοί­κους της Καρ­δί­τσας και των Φαρ­σά­λων ειδο­ποιώ­ντας τους ότι απα­γο­ρεύ­ε­ται η κυκλο­φο­ρία στις περιο­χές τους…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Πνίγεται η Μαγνησία! Βούλιαξε το επιτελικό αστικό κράτος: Ένας νεκρός, ένας αγνοούμενος και μεγάλες καταστροφές (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Για πολ­λο­στή φορά ο λαός πλη­ρώ­νει το τίμη­μα της επι­τε­λι­κής και επι­λε­κτι­κής ανι­κα­νό­τη­τας του αστι­κού κρά­τους. Μια κακο­και­ρία που είχε…

Πολιτική
Β. Μεταξάς: Αποκαλύπτεται με τον πιο τραγικό τρόπο για το λαό η επιτελική ανικανότητα του αστικού κράτους

«Αίσχος! Η “κανο­νι­κό­τη­τά” τους είναι η πολι­τι­κή που αντι­με­τω­πί­ζει την προ­στα­σία του λαού και την ανθρώ­πι­νη ζωή ως κόστος! Πριν…

Κοινωνία
Κακοκαιρία: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, διακοπές ρεύματος και εγκλωβισμένοι οδηγοί στην Μαγνησία (ΦΩΤΟ)

Η έλλει­ψη αντι­πλημ­μυ­ρι­κών έργων και ολο­κλη­ρω­μέ­νου σχε­δια­σμού ανα­δει­κνύ­ε­ται για ακό­μη μια φορά με την κακο­και­ρία «Daniel». Ισχυ­ρές βρο­χές και καταιγίδες…

Πολιτική
ΚΚΕ: «Φωτιά στη Μαγνησία: Γύμνια του κρατικού μηχανισμού σε σχεδιασμό, προσωπικό και μέσα»

«Φωτιά στη Μαγνη­σία: Γύμνια του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού σε σχε­δια­σμό, προ­σω­πι­κό και μέσα», τονί­ζει η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Μαγνη­σί­ας του ΚΚΕ, σε…