Περιήγηση: Μαθητικές καταλήψεις

Απόψεις
Καταλήψεις…

 Γρά­φει ο Χρή­στος Α. Τού­μπου­ρος // Ο γέρος δεν πρέ­πει ποτέ να μιλά­ει για τη νεο­λαία. Μόνο να χει­ρο­κρο­τεί. Και…

Παιδεία
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ωμός εκβιασμός των μαθητών — Απουσία οι συμμετέχοντες στην κατάληψη

Δημο­σιεύ­θη­κε στο ΦΕΚ (4264/Β’/30.09.2020) η υπουρ­γι­κή από­φα­ση, με βάση την οποία καθί­στα­ται υπο­χρε­ω­τι­κή η σύγ­χρο­νη εξ απο­στά­σε­ων εκπαί­δευ­ση σε περιπτώσεις…

Παιδεία
Χυδαιότητα χωρίς όρια από την Αυγή απέναντι στις μαθητικές κινητοποιήσεις…

Πριν λίγες μέρες μαθη­τές που βρί­σκο­νταν σε κινη­το­ποι­ή­σεις και φιλο­ξε­νού­νταν σε τηλε­ο­πτι­κές εκπο­μπές απα­ντού­σαν πως δεν δέχο­νται να τους συγκαταλέγει…

Παιδεία
Διευθύντρια Λυκείου απειλεί τους γονείς ότι θα διωχθούν αν τα παιδιά τους συμμετέχουν σε κατάληψη

Διευ­θύ­ντρια Λυκεί­ου σε ρόλο κατα­στο­λής των μαθη­τι­κών …προει­δο­ποιεί (απει­λεί) τους γονείς ότι θα διω­χθούν αν τα παι­διά τους συμ­με­τέ­χουν σε…

Κοινωνία
Ναζιστικοί χαιρετισμοί και εθνορατσιστικά συνθήματα στις… αυθόρμητες μαθητικές πορείες για τη Μακεδονία (Φωτό & Βίντεο)

Δια­ψεύ­δο­νται πανη­γυ­ρι­κά όσοι τις τελευ­ταί­ες μέρες προ­σπα­θούν να μας πεί­σουν πως οι κατα­λή­ψεις σε σχο­λεία και οι πορεί­ες «για τη…