Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Μακαρθισμός

Σε μια περί­ο­δο όπου η σύγκρου­ση σοσια­λι­σμού — ιμπε­ρια­λι­σμού οξύ­νε­ται, στις 8 Φεβρουα­ρί­ου 1950 ο γερου­σια­στής Τζ. Μακ Κάρ­θι κατη­γο­ρεί 205 στε­λέ­χη του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών ότι είναι μέλη του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος των ΗΠΑ. Πρό­κει­ται για την απαρ­χή του λεγό­με­νου «μακαρ­θι­σμού».

Διεθνή
ΗΠΑ: Ο Μακαρθισμός ζει – Απαγόρευση μετανάστευσης σε μέλη Κομμουνιστικών Κομμάτων

Είσαι μέλος Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος οποιασ­δή­πο­τε χώρας στον πλα­νή­τη και επι­θυ­μείς να μετα­να­στεύ­σεις στην… «γη της ελευ­θε­ρί­ας» και της «καπι­τα­λι­στι­κής ευδαιμονίας»;…

Ιστορία
Οι «10 του Χόλυγουντ»

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Στις 24/11/1947 το Κογκρέ­σο των ΗΠΑ κατα­δι­κά­ζει 10 καλ­λι­τέ­χνες που αρνού­νταν να «συνερ­γα­στούν» με την Επι­τρο­πή Αντια­με­ρι­κα­νι­κών Ενεργειών…

Μετάβαση στο περιεχόμενο