Περιήγηση: Μαρία Καραπιπέρη

Απόψεις
JE SUIS Τζιμάκος!

Γρά­φει η Μαρία Καρα­πι­πέ­ρη // Κι ενώ αερο­κο­πά­νε οι άρχο­ντες περί Δημο­κρα­τι­κής τάξης. Κι ενώ το Κατά Στά­θη Ευαγ­γέ­λιο εξυμνεί…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Νομοθετική Κατοχύρωση της Κυριακής Αργίας

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ: Στό­χος των μεγα­λε­μπό­ρων, των πολυ­ε­θνι­κών στο εμπό­ριο είναι και οι 52 Κυρια­κές του χρό­νου. Ακό­μα κι αν διαν­θί­ζουν με λέξεις τέχνασμα