Περιήγηση: Μαρίνα Λαβράνου

Πολιτική
Αυτή είναι η… «δημοκρατία» τους: Νόμιμη η απαγόρευση του Ρουμανικού ΚΚ με τη βούλα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου!

Την Τρί­τη 21 Δεκέμ­βρη δημο­σιεύ­τη­κε η από­φα­ση του Ευρω­παϊ­κού Δικα­στη­ρί­ου Δικαιω­μά­των του Ανθρώ­που (ΕΔΔΑ), σύμ­φω­να με την οποία είναι νόμιμη…