Περιήγηση: Μαρίνος Κονταράτος

Κινηματογράφος
Μια διευκρίνιση σε ένα δημοφιλές Μακρονησιώτικο ιστορικό στιγμιότυπο για το Μάνο Κατράκη…

Επι­μέ­λεια: Ομά­δα ¡H.lV.S! Μια διευ­κρί­νι­ση σε ένα δημο­φι­λές ιστο­ρι­κό στιγ­μιό­τυ­πο για το Μάνο Κατρά­κη… (όπου ανα­φέ­ρε­ται για το σχε­τι­κό περι­στα­τι­κό στο…