Περιήγηση: Μαρίν Λεπέν

Διεθνή
Γαλλικές προεδρικές εκλογές: Με φόντο τις εντεινόμενες διεργασίες στους διεθνείς ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς

Με «κοι­νό πρό­γραμ­μα» τις προ­τε­ραιό­τη­τες των γαλ­λι­κών μονο­πω­λί­ων Στις κάλ­πες προ­σέρ­χο­νται σήμε­ρα οι Γάλ­λοι για τον πρώ­το γύρο των προεδρικών…

Διεθνή
Εθνικιστικά-ακροδεξιά κόμματα: «Σκάλωσαν» ξανά οι διεργασίες για συγκρότηση ευρωομάδας

Απέ­τυ­χαν ξανά να συμ­φω­νή­σουν στη δημιουρ­γία νέας ομά­δας στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο τα εθνι­κι­στι­κά — ευρω­σκε­πτι­κι­στι­κά κόμ­μα­τα της ΕΕ, που συνα­ντή­θη­καν το…