Περιήγηση: Μαρκ Ζούκερμπεργκ

Επικαιρότητα
Τι σημαίνει καπιταλισμός: Απολύει 11.000 εργαζόμενους η μητρική εταιρεία των Facebook και Instagram

Ο πολυ­ε­κα­τομ­μυ­ριού­χος μεγα­λο­μέ­το­χος του Facebook, Μαρκ Ζού­κερ­μπεργκ ανα­κοί­νω­σε χθες Τετάρ­τη στους εργα­ζό­με­νους του ιστό­το­που κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης ότι η Meta, η…

Επικαιρότητα
Ρωσία: Απαγόρευση εισόδου σε 29 Αμερικανούς, μεταξύ των οποίων οι Καμάλα Χάρις και Μαρκ Ζούκεμπεργκ

Η Ρωσία απα­γό­ρευ­σε σήμε­ρα την είσο­δο στο έδα­φός της σε 29 Αμε­ρι­κα­νούς πολι­τι­κούς αξιω­μα­τού­χους, προ­σω­πι­κό­τη­τες των ΜΜΕ και επι­χει­ρη­μα­τί­ες στο…

Κοινωνία
Εβδομήντα οργανώσεις ζητούν διευκρινίσεις από το fb για επανειλημμένα περιστατικά λογοκρισίας

Του­λά­χι­στον 70 οργα­νώ­σεις προ­ά­σπι­σης των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των απέ­στει­λαν, από κοι­νού, επι­στο­λή στο Facebook, όπου ανα­φέ­ρουν περι­πτώ­σεις που το facebook αφαίρεσε…