Περιήγηση: Μαχητικά αεροσκάφη Rafale

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Ν. Καραθανασόπουλος: Ο κίνδυνος για τα κυριαρχικά δικαιώματα προέρχεται από τη συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ

Οι στρα­τιω­τι­κοί εξο­πλι­σμοί των φρε­γα­τών και των αερο­σκα­φών «Rafale» δεν εντάσ­σο­νται στην υπό­θε­ση της άμυ­νας και ασφά­λειας των συνό­ρων της…

Πολιτική
Γ. Μαρίνος (ΚΚΕ): Καμία εμπλοκή της χώρας στο ουκρανικό μέτωπο, κανένας Έλληνας στρατιώτης εκτός συνόρων

Καμία εμπλο­κή της Ελλά­δας στο ουκρα­νι­κό μέτω­πο, κανέ­νας Έλλη­νας στρα­τιώ­της και αξιω­μα­τι­κός εκτός συνό­ρων, κλεί­σι­μο τώρα των αμε­ρι­κα­νι­κών βάσε­ων στην…

Πολιτική
Ν. Παπαναστάσης (ΚΚΕ): Πληρώνουμε οπλικά συστήματα που εξυπηρετούν το ΝΑΤΟ και όχι την υπεράσπιση των συνόρων

Οι εργα­ζό­με­νοι της χώρας καλού­νται ακό­μα μια φορά να πλη­ρώ­σουν για οπλι­κά συστή­μα­τα που θα χρη­σι­μο­ποιού­νται για επι­χει­ρή­σεις στην περιοχή…

Επικαιρότητα
Ευτυχισμένο το 1968…

Σε μια περί­ο­δο που η παν­δη­μία καλ­πά­ζει, το Εθνι­κό Σύστη­μα Υγεί­ας παρα­μέ­νει αθω­ρά­κι­στο και υπο­χρη­μα­το­δο­τη­μέ­νο, ασθε­νείς νοση­λεύ­ο­νται εκτός ΜΕΘ, σχολεία,…