Περιήγηση: Μεβλούτ Τσαβούσογλου

Διεθνή
Τσαβούσογλου: Κάποιοι δεν θέλουν λύση για τα σιτηρά, ώστε να πλήξουν τη Ρωσία

Ορι­σμέ­νες χώρες προ­σπά­θη­σαν να εμπο­δί­σουν την υπο­γρα­φή συμ­φω­νιών για την προ­μή­θεια σιτη­ρών από την Ουκρα­νία, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας την κατά­στα­ση για να…

Επικαιρότητα
Μ. Τσαβούσογλου: Δεν μπορούμε να εγκλωβιστούμε στα σύνορά μας, υπάρχει μια μεγαλύτερη Τουρκία

Τις βλέ­ψεις της τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης πέραν των συνό­ρων της Τουρ­κί­ας έθε­σε ευθέ­ως σήμε­ρα ο Τούρ­κος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Μεβλούτ Τσα­βού­σο­γλου με νέα…

Επικαιρότητα
Απειλές Τσαβούσογλου: Η Τουρκία θα θέσει θέμα κυριαρχίας των νησιών του Αν. Αιγαίου αν δεν αποστρατιωτικοποιηθούν

Με τον πλέ­ον ξεκά­θα­ρο τρό­πο η Άγκυ­ρα ‑κλι­μα­κώ­νο­ντας την αμφι­σβή­τη­ση των ελλη­νι­κών κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των- βάζει στο «τρα­πέ­ζι» το θέμα της…