Περιήγηση: Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση

Ιστορία
«Ο πάγος έσπασε, ο δρόμος χαράχτηκε»: 105 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Εκα­τόν τέσ­σε­ρα χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα από το σημα­ντι­κό­τε­ρο γεγο­νός της σύγ­χρο­νης ιστο­ρί­ας – τη Μεγά­λη Οκτωβριανή…

Ιστορία
«Ο πάγος έσπασε, ο δρόμος χαράχτηκε»: 104 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Εκα­τόν τέσ­σε­ρα χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα από το σημα­ντι­κό­τε­ρο γεγο­νός της σύγ­χρο­νης ιστο­ρί­ας – τη Μεγά­λη Οκτω­βρια­νή Σοσιαλιστική…

Ιστορία
104 ΧΡΟΝΙΑ από την ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ: Οι λενινιστικές επεξεργασίες που άνοιξαν το δρόμο για τη νίκη

«Η κατά­στα­ση είναι εξαι­ρε­τι­κά κρί­σι­μη. Είναι ολο­κά­θα­ρο ότι πραγ­μα­τι­κά τώρα πια κάθε καθυ­στέ­ρη­ση της εξέ­γερ­σης ισο­δυ­να­μεί με θάνα­το (…) Η…

Επικαιρότητα
Β.Ι.Λένιν: Εμείς αρχίσαμε αυτό το έργο… πότε ακριβώς, σε πόσο χρονικό διάστημα, οι προλετάριοι ποιανού έθνους θα το τελειώσουν δεν είναι το ουσιαστικό ζήτημα!

«Ο δρό­μος χαρά­χτη­κε»… Η νικη­φό­ρα Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση απο­τέ­λε­σε συνέ­χεια όλων των προη­γού­με­νων εργα­τι­κών εξε­γέρ­σε­ων και άνοι­ξε το δρό­μο για το…

Ιστορία
«Ο πάγος έσπασε, ο δρόμος χαράχτηκε»: 103 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Εκα­τόν-τρία χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα από το σημα­ντι­κό­τε­ρο γεγο­νός της σύγ­χρο­νης ιστο­ρί­ας – τη Μεγά­λη Οκτω­βρια­νή Σοσια­λι­στι­κή Επανάσταση…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
102 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ: Η κοινωνία που εγκαινίασε ο Οχτώβρης του 1917

Το κεί­με­νο είναι βασι­σμέ­νο στον επί­λο­γο της έκδο­σης της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής» με τίτλο «1917. Η πορεία προς την Οκτω­βρια­νή Επανάσταση.…