Περιήγηση: Μειώσεις συντάξεων

Κοινωνία
Δεν πιστώθηκε ακόμα το «υπόλοιπο καταβλητέο» σε όλες τις μειωμένες συντάξεις Φεβρουαρίου 2019

Γρά­φει ο Γ. Κ. Ρετσια­νί­της // «Τεχνι­κό πρό­βλη­μα» ή, μήπως, η προ­ε­κλο­γι­κή γαλα­ντο­μία της κυβέρ­νη­σης απο­τε­λεί απο­κά­λυ­ψη των περι­κο­πών των συντά­ξε­ων μέσω…