Περιήγηση: Μεσόγειος

Διεθνή
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταγγέλλουν την “αδιαφορία” της ΕΕ για τους μετανάστες που χάνουν τη ζωή τους στη Μεσόγειο

Οι Για­τροί Χωρίς Σύνο­ρα κατήγ­γει­λαν σήμε­ρα την «αδια­φο­ρία» των ευρω­παϊ­κών χωρών και τη «μετα­να­στευ­τι­κή πολι­τι­κή τους» που, όπως υπο­στη­ρί­ζει η…

Διεθνή
Ιταλία: Εκατόν είκοσι οκτώ άνθρωποι κινδυνεύουν να πνιγούν στην κεντρική Μεσόγειο,

Σύμ­φω­να με τα ιτα­λι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, εκα­τόν είκο­σι οκτώ μετα­νά­στες και πρό­σφυ­γες που επι­βαί­νουν σε δυο πλε­ού­με­να, κιν­δυ­νεύ­ουν να πνιγούν…

Επιστήμη
Τρεις φορές ταχύτερα έναντι του μέσου παγκόσμιου όρου αυξάνεται η θερμοκρασία στην Α. Μεσόγειο

Τρείς φορές ταχύ­τε­ρα, ένα­ντι του παγκό­σμιου μέσου όρου, αυξά­νε­ται η θερ­μο­κρα­σία στην ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, με τις επι­πτώ­σεις της κλι­μα­τι­κής αλλαγής…