Περιήγηση: Μητροκτονία

Επικαιρότητα
Μητροκτονίες σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη: Σκότωσαν τις γυναίκες που τους έφεραν στον κόσμο

Για τη δολο­φο­νία των μητέ­ρων τους κατη­γο­ρού­νται δύο άνδρες σε δια­φο­ρε­τι­κά εγκλή­μα­τα που κατα­γρά­φη­καν σε Θεσ­σα­λο­νί­κη και Ηρά­κλειο Κρή­της. Στη…