Περιήγηση: Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού

Στήλη Αναγνωστών
Κάνουν έξωση στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού για να παραδώσουν το χώρο στον επενδυτή

Στις 31/5/2018 η Ελλη­νι­κό Α.Ε με επι­στο­λή της ζητά την εκκέ­νω­ση του χώρου που στε­γά­ζε­ται το Μητρο­πο­λι­τι­κό Κοι­νω­νι­κό Ιατρείο Ελληνικού…