Περιήγηση: Μηχανογραφικό Δελτίο

Παιδεία
Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής και η διαδικασία υποβολής Μηχανογραφικού

Τους πίνα­κες με τις Ελά­χι­στες Βάσεις Εισα­γω­γής (Ε.Β.Ε.) που αντι­στοι­χούν σε κάθε Σχο­λή ή Τμή­μα της Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης και τις…