Περιήγηση: μικρομεσαίοι αγρότες

Επικαιρότητα
Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων: Περήφανοι για τον αγώνα μας, συνεχίζουμε, θα νικήσουμε! Την Τετάρτη συμμετέχουμε στην απεργία, στις 10 Μάρτη τιμάμε το Κιλελέρ

Με το κεφά­λι ψηλά και με περη­φά­νια επι­στρέ­φουν με τα τρα­κτέρ στα χωριά τους οι αγρό­τες συνε­χί­ζο­ντας τον αγώ­να επιβίωσης…

Επικαιρότητα
Συγκλονιστικό λαϊκό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα: Είμαστε βέβαιοι ότι η σπορά του αγώνα φέρνει καρπούς — Συνεχίζουμε και θα νικήσουμε ! VIDEO 🎥ΦΩΤΟ

Ομι­λί­ες και χαι­ρε­τι­σμοί Από­λυ­τα εναρ­μο­νι­σμέ­νες στον αγω­νι­στι­κό παλ­μό, το περιε­χό­με­νο και τις διεκ­δι­κή­σεις ήταν οι ομι­λί­ες και οι χαι­ρε­τι­σμοί που…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ: Συγκλονιστική πορεία δεκάδων τρακτέρ ως το Κάστρο — σε λίγο μέσα στην Αθήνα 🚜 🎥

Μονα­δι­κή, συγκλο­νι­στι­κή ήταν η πορεία δεκά­δων τρα­κτέρ που έφτα­σαν στο Κάστρο Βοιω­τί­ας το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας και σε λίγο θα…

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: Όλοι αύριο στο Σύνταγμα! Αγωνιστική υποδοχή από Σωματεία και φορείς της Αττικής

Όλοι οι δρό­μοι αύριο οδη­γούν στο Σύνταγ­μα. Στις 6.30 μ.μ. θα γίνει το μεγά­λο πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο των αγρο­τών που παλεύουν…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ 50 ΜΠΛΟΚΩΝ: Συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αθήνα και κλείσιμο τελωνείων την Τρίτη

Συλ­λα­λη­τή­ριο στην Αθή­να την Τρί­τη 20 Φλε­βά­ρη με τρα­κτέρ, λεω­φο­ρεία και αγρο­τι­κά οχή­μα­τα απο­φά­σι­σαν οι αγρό­τες στην πανελ­λα­δι­κή σύσκε­ψη 50 μπλόκων…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Ρίζος Μαρούδας, εκπρόσωπος του μπλόκου Πλατυκάμπου και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας:Δεν ικανοποιήθηκε το σύνολο των αιτημάτων — Ο αγώνας θα συνεχιστεί

«Δεν έχει ικα­νο­ποι­η­θεί το σύνο­λο των αιτη­μά­των μας», δήλω­σε ο Ρίζος Μαρού­δας, εκπρό­σω­πος του μπλό­κου Πλα­τυ­κά­μπου και πρό­ε­δρος της Ομοσπονδίας…